تبلیغات
روستای فشتال - مناجات

روستای فشتال

فایل های صوتی مناجات:

     شنیدن فایل1:http://s8.picofile.com/file/8267671976/ali_gandabi_2.mp3.html
 دانلود فایل1:http://s8.picofile.com/d/8267671976/a11fa1e4-7319-4d80-8710-7c77bdbed8e6/ali_gandabi_2.mp3


شنیدن فایل2:http://s9.picofile.com/file/8267673076/Entezar_5_.mp3.html
دانلود فایل2:http://s9.picofile.com/d/8267673076/13df0547-c664-4648-8c3f-238c854b1fed/Entezar_5_.mp3


شنیدن فایل3:http://s8.picofile.com/file/8267673484/Shiayane_Iran_aryapd.mp3.html
دانلود فایل3:http://s8.picofile.com/d/8267673484/6729de58-448e-4563-84a2-908ecee4e0da/Shiayane_Iran_aryapd.mp3


شنیدن فایل4: http://s8.picofile.com/file/8267673592/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A8%DB%8C.mp3.html
دانلود فایل4:http://s8.picofile.com/d/8267673592/9a34c9f3-5e41-4bc0-93ea-fd7fb7e4445b/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF_%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D9%86%D8%A8%DB%8C.mp3


شنیدن فایل 5:http://s9.picofile.com/file/8267674168/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp3.html
دانلود فایل5:http://s9.picofile.com/d/8267674168/4bf22ba6-4e40-45fb-9c6e-9adb2e3a5d90/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp3


شنیدن فایل 6:http://s9.picofile.com/file/8267674276/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3.mp3.html
دانلود فایل6:http://s9.picofile.com/d/8267674276/1c8b3a87-ea41-4c36-810e-b8456d136541/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3.mp3